<< späť   Domov   >   O nás   >   Portfólio   >   Dobré spravovanie rozvoja na loká...   >   ZIP - Zosúladenie a inovácia plá...

Portfólio

ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia

Cieľ projektu: Cieľom projektu je úzko previazať spoluprácu v oblasti plánovania cezhraničných rozvojových aktivít SK-UA tak, aby sa jednak čelilo existujúcim a prichádzajúcim ohrozeniam cieľovej oblasti a súčasne využíval jej potenciál na lokálny ekonomický rozvoj.

Partneri: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (vedúci partner), Technická univerzita v Košiciach, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA, Nórsky inštitút pre urbánny a regionálny výskum, Mucipalita Sør-Varanger, Košický samosprávny kraj, Zakarpatská oblastná štátna administratíva - asociovaní partneri 

Úloha KRI: Odborné vedenie projektu
Doba trvania: október 2015 - apríl 2017
Celková projektová čiastka: € 469 145
Výška NFP:
€ 398 773
Financovanie: Nórske granty, Štátny rozpočet Slovenskej republiky a vlastné spolufinancovanie

 

Projektové udalosti

Konferencia "Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov", 25.04.2017

Cieľom konferencie bolo predstaviť výstupy, ktoré boli vypracované spoločne v spolupráci SK a UA odborníkov v plánovaní a príbuzných odborov, v oblasti začleňovania globálnych hrozieb s významným lokálnym dosahom, do spoločného SK-UA cezhraničného plánovacieho procesu.

 

Konferencia bola prioritne určená všetkým, ktorí sa priamo podieľajú na plánovaní rozvoja územia, resp. aplikujú jeho výstupy na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a odborníkom, ktorý sa zaujímajú o inovatívny prístup k regionálnemu a lokálnemu plánovaniu.V rámci programu odzneli príspevky v týchto témach:

 

 

Seminár "Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí", 28.11.2016

 

>> Pozvánka a program seminára

 

Prezentácie zo seminára:

 

 

 

   

 

 

Pracovné stretnutie, 15.1.2016

 

Predmetom stretnutia bola diskusia a dohoda o ďalších krokoch v nasledujúcich oblastiach:

 • manažment projektu a kontrola plnenia úloh a termínov,
 • zloženie a ustanovanie POPS (Plánovacia odborná pracovná skupina),
 • návrh osnovy Rámcovej stratégie pre adaptáciu na vonkajšie ohrozenia SK-UA cezhraničného územia,
 • popis globálnych hrozieb s najvýznamnejšími dopadmi na projektové cieľovom území,
 • zadanie pre analýzu existujúcich dokumentov.

 

Viac informácií o projekte...


Na základe spolupráce slovenských a ukrajinských odborníkov v plánovaní a z príbuzných odborov, je cieľom vypracovať a aplikovať metodiku začleňovania globálnych hrozieb s významnými lokálnymi vplyvmi do spoločného slovensko-ukrajinského cezhraničného plánovacieho procesu.


Primárnym cieľovým územím projektu sú:

 • na Slovensku okresy Snina, Sobrance, Stropkov, Michalovce, Humenné, Medzilaborce a Trebišov (celkom cca 300 000 obyvateľov)
 • na Ukrajine Užhorodský rajón, Perečínsky rajón a Veľkoberezniansky rajón (celkom cca 126 000 obyvateľov)

Zdôvodnenie potreby projektu:

 • Plánovanie rozvoja na oboch stranách hranice neberie do úvahy globálne hrozby environmentálneho, technologického či socioekonomického charakteru (napr. zmena klímy, ekonomický šok či výpadok dodávky energií), ktoré majú najvýraznejšie vplyvy práve na lokálnej a regionálnej úrovni.
 • Nedostatočne rozvinuté spoločné slovensko-ukrajinské systematické plánovanie (rozdielne prostredie v systéme plánovania, nízka úroveň koordinácie, vzájomného informovania a pod.).
 • V súčasnom plánovaní absentuje systematické hodnotenie zraniteľnosti územia voči globálnym hrozbám, ich vplyvy a dôsledky, a nie sú systematicky navrhované opatrenia na zníženie zraniteľnosti.
 • Neposudzuje sa ani schopnosť územia (jeho sektorov a systémov) odpovedať účinne na tieto hrozby.


Bloky aktivít projektu

 • Vytvorenie plánovacej odbornej pracovnej skupiny (POPS) zo slovenských a ukrajinských odborníkov zaoberajúcich sa plánovaním a implementáciou plánov, ktorí sa budú zúčastňovať workshopov/seminárov
 • Organizovanie workshopov/seminárov zameraných na budovanie kapacít, výmenu skúsenosti a spolupodieľanie sa na tvorbe stratégie pre členov plánovacej odbornej pracovnej skupiny
 • Zisťovanie súčasnej situácie v cieľovom území vrátane analýzy ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti, cez vytvorený súbor indikátorov.
 • Vypracovanie metodiky začleňovania vplyvov globálnych hrozieb do plánovacích procesov
 • Zostavenie rámcovej stratégie pre adaptáciu na vplyvy globálnych hrozieb, vybraného SK-UA cezhraničného územia
 • Príprava konkrétnych cezhraničných projektových zámerov v súlade s rámcovou stratégiou pre adaptáciu
 • Vypracovanie odporúčaní pre aplikovanie metodiky tzv. adaptačného plánovania v praxi

Hlavné projektové výstupy

 • Odborná konzultačná cezhraničná slovensko-ukrajinskej platforma v oblasti plánovania
 • Metodika adaptívneho cezhraničného plánovania
 • Rámcová SK-UA stratégia adaptácie na globálne hrozby
 • Projektové zámery na zlepšenie cezhraničnej spolupráce

Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky
www.eeagrants.sk; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08
Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

 

 

   

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

 

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.