<< späť   Domov   >   O nás

O nás

Karpatský rozvojový inštitút, založený v roku 2004, je popredná odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí.

Poslaním Karpatského rozvojového inštitútu (KRI) je prispievať k rozvoju územia Slovenska a presadzovať systémové zmeny v prospech udržateľného rozvoja, s dôrazom na periférne, marginalizované územia. O dosiahnutie týchto zmien sa dlhodobo usilujeme prostredníctvom formovania ideologicky nezávislého a intelektuálne kritického prostredia. Východiskom pre jeho kreovanie je analýza a následný transfer zahraničných skúseností a najnovších poznatkov aplikovaných pre podmienky Slovenska.

Ako organizácia typu think-tank prepájame výskum v oblastiach rozvoja s fungovaním a činnosťou samospráv a ďalších rozvojových aktérov v území. Poskytujeme politicky a administratívne nezávislé rozvojové analýzy, štúdie, scenáre a návrhy rozvojových stratégií, plánov a programov, ako podklad pre rozhodovací proces na národnej, regionálnej, subregionálnej a lokálnej úrovni. Problematiku rozvoja pritom chápeme komplexne vrátane rozvoja občianskej spoločnosti, rozvoja ľudských zdrojov, ako aj technologického, environmentálneho a kultúrneho rozvoja.

Za dôležitý zdroj zlepšovania kvality našich výstupov pritom považujeme spoluprácu s rôznymi zahraničnými a slovenskými inštitúciami ako sú univerzity, špecializované odborné organizácie, útvary územného rozvoja obcí a regiónov, mimovládne organizácie, ako aj s odborníkmi pre jednotlivé odvetvia.

Väčšina našich aktivít má pilotný charakter a môžu byť následne replikované v podobných podmienkach. Získané vedomosti a skúsenosti sa preto formou medzinárodných projektov usilujeme transferovať aj do iných krajín.

Poskytovanie špičkovej expertízy, inovatívny individuálny prístup a diseminácia najlepších skúseností a poznatkov sú kľúčovými princípmi, ktorými sa riadime  pri doručovaní  našich výstupov.

Čo nás charakterizuje

Čo nás charakterizuje

"KRI je tím úžasných ľudí, výnimočný tým, že nielen vedia skvele motivovať k tvorbe budúcnosti a viesť procesy plánovania, ale sú aj odborne  vysoko zdatní a vidia ďalej ako len „pred nos či vlastný prah“ ako často my – ich klienti."

PhDr. Jana Knežová, PhD., Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.