<< späť   Domov   >   Názory

Názory

Názory vyjadrujú naše vlastné, špecifické profesionálne stanoviská či stanoviská tých, ktorí s nami spolupracujú k témam, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú oblastí našich činnosti, a rovnako sú miestom pre zverejnenie iných názorov, ktoré považujeme za zaujímavé, prinášajúce nové podnety a impulzy pre ďalšiu diskusiu.
Plne si uvedomujeme, že akékoľvek názory vyplývajúce z výskumu a pozorovaní nijako nezaručujú ich výlučnú platnosť. Rešpektujeme, že každý subjekt je unikátny a má nárok na svoj názor, teda že existuje faktická prirodzená rôznorodosť, ktorá prispieva do celkovej názorovej pestrosti.
Našou ambíciou je, aby sa táto časť našej web stránky stala platformou pre odbornú diskusiu a radi na nej uverejníme aj príspevky tých, ktorí naše názory podporujú, polemizujú s nimi či ich doplňujú.Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.