A picture is worth a thousand words

CDI often brings new topics and ideas, the implementing of which requires understanding of varied audiences, from elected and executive self-government representatives, state administration authorities, educators and NGOs through to the general public. CDI’s Video offer provides an accessible way of learning about important topics and solutions (English subtitles available).
LIFE Tree Check: Nástroje a bariéry adaptačného procesu v mestách (23.6.2021)

PROGRAM:
Komplexný adaptačný proces (M. Schvalb, KRI)
   • Hodnotenie zraniteľnosti ako nástroj pre prípravu adaptačného plánu
   • Možnosti využitia územného hodnotenia zraniteľnosti pre selekciu území, ktorými je potrebné sa prioritne zaoberať
Hodnotenie adaptačných opatrení (T. Baďura, Czech Globe)
   • Aká je hodnota adaptačných opatrení?
   • Súčasné možnosti ekonomického hodnotenia a príklady z Prahy
Ako vnímajú adaptáciu aktéri a spoločnosť? (S. Vaňo, Czech Globe)
   • Príležitosti a výzvy adaptačného plánovania v stredoeurópskych mestách
   • Akú adaptáciu v mestách ľudia podporujú a prečo - výsledky prieskumu v štyroch krajinách strednej Európy

Workshop sa konal v rámci projektu LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry


Seminár: Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy (19.5.2021)


Seminár vznikol v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR.“
Témy:
- Výhody a limity kompaktného mesta vo svetle zmeny klímy
- Výhody a limity extenzívneho mesta vo svetle zmeny klímy
- Lipská charta vo svetle reakcie na zmenu klímy
- Urbánna agenda pre EÚ – partnerstvo pre klimatickú adaptáciu

Uvedenie do tém:
- Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
- Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista)
- Ing. arch. Erika Horanská (špecialistka na rámcové podmienky mestského rozvoja)


Seminár: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí (12.5.2021)
Seminár vznikol v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR.“
Témy:
- Stromy a ich funkcie v meste
- Postavenie stromov z pohľadu urbanizmu
- Výber vhodných druhov stromov v urbanizovanom prostredí v zmenených klimatických podmienkach slovenských miest
- Význam pohlcovania uhlíka stromami v kontexte emisnej bilancie mesta

Uvedenie do tém:
- Ing. Anna Dobrucká, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň)
- Ing. Zuzana Hudeková, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy)
- Mgr. Ing. Petr Pavelčík (špecialista na nízkouhlíkové a offsetové projekty)
NOVÉ PARADIGMY ROZVOJA ÚZEMIA MESTA V KONTEXTE ZMENY KLÍMY


Video poukazuje na dopady zmeny klímy na slovenské mestá a na potrebu zmeny paradigmy v územnom rozvoji, urbanizme a architektúre pre prispôsobenie sa slovenských miest meniacim sa klimatickým podmienkam. Video je spracované formou výpovedí špecialistov a expertov z oblastí klimatológie, územného plánovania, zelenej infraštruktúry a architektúry.

Obsah videa:
- Odborné sprevodné slovo: Jozef Pecho (klimatológ), Martin Jerguš (urbanista)
- Zmena v pohľade na zelono-modrú infraštruktúru (Anna Dobrucká)
- Zmena v územnom plánovaní (Zuzana Hudeková)
- Zmena v nastavení legislatívy a motivačných nástrojoch (Tomáš Guniš)
- Zmena v starostlivosti o zeleň (Zuzana Hudeková)
- Zmena v regulácii krajiny v okolí mesta (Tomáš Guniš)
- Zmena v udržateľnej architektúre budov (Ľubica Šimkovicová)NÁSTROJE TVORBY MESTSKEJ KLIMATICKEJ POLITIKY
Dňa 29. 9. 2020 sme v spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní miest zorganizovali online konferenciu na tému "Nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky". Záznam z online konferencie si môžete pozrieť tu:

Obsah:
- Úvod (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút) 
- Inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov vĺn horúčav v mestách na príklade Košíc (Zuzana Jarošová, Karpatský rozvojový inštitút a Juraj Holec, Slovenský hydrometeorologický ústav) /5:55/
- Ako hodnotiť bilanciu CO2 v mestskom prostredí (Josef Novák, CI2 Praha) /31:31/
- Ako oslovovať verejnosť v procese reakcie miest na zmenu klímy (Miriam Šebová, Technická univerzita Košice) /50:51/
- Ako účinne podporiť mestá pri tvorbe a implementácii mestských klimatických politík (Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút) /1:16:25/
- Podpora tvorby a implementácie MVKP v agende Únie miest Slovenska (Jana Červenáková, Únia miest Slovenska) / 1:28:15


PREČO MUSIA MESTÁ REAGOVAŤ NA ZMENU KLÍMY

Dňa 28. 9. 2020 sme v spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní miest zorganizovali online konferenciu na tému "Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy". Záznam z online konferencie si môžete pozrieť tu:

Obsah:
- Úvod (Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút)
- Klimatická politika ako nevyhnutná súčasť rozvoja mesta - zásady a princípy pre 
zostavenie Dobrej mestskej klimatickej politiky (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút) /5:35/
- Aktuálny národný strategický rámec pre klimatický proces v mestách (Lenka Chocholová, Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR) /36:45/
- Sociálne aspekty reakcie na zmenu klímy v mestách (Richard Filčák, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV) /56:30/
- Súčasný stav procesu reakcie na zmenu klímy v slovenských mestách nad 20.000 obyvateľov (Pavol Stano, Karpatský rozvojový inštitút) /1:25:20/
- Reakcia miest v Českej republike na zmenu klímy – história, súčasný stav a trendy (Mirek Lupač, Agentúra Koniklec, Praha) /1:51:15/
- Diskusia /2:12:10/


Webinár: Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy (13.10.2020)


Webinár bol realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR ako súčasť Klimatických dní miest organizovaných Karpatským rozvojovým inštitútom.
Obsah webinára:
- Systémový prístup miest k adaptácii na dopady zmeny klímy (Michal Schvalb, expert KRI) /06:20/
- Plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí s príkladmi z praxe (Zuzana Hudeková, krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy) /18:00/
- Význam krajinného plánovania pri tvorbe urbánneho prostredia v kontexte zmeny klímy s príkladmi z praxe (Anna Dobrucká, krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň) /46:20/
- Transformácia výstavby a renovácie budov ako reakcia na zmenu klímy (Ľubica Šimkovicová, špecialistka na udržateľnú architektúru a pasívne budovy, iEPD) /1:12:00/
    Moderuje: Andrej Šteiner


Webinár: Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy (6.10.2020)

Webinár bol realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR ako súčasť Klimatických dní miest organizovaných Karpatským rozvojovým inštitútom.
Obsah webinára:
- Zmena klímy, jej prejavy a dopady v sídelnom prostredí Slovenska (Jozef Pecho, klimatológ, SHMÚ) /08:57/
- Aktuálny stav pripravenosti miest v SR (Andrej Šteiner, expert KRI) /30:10/
- Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov tzv. kompaktného, fragmentovaného či extenzívneho mesta (Martin Jerguš, špecialista na územné plánovanie, Útvar hlavného architekta mesta Košice) /50:15/
- Nástroje a opatrenia miest s dôrazom na proces územného plánovania v kontexte reakcie na zmenu klímy (Tomáš Guniš, projektovo-architektonický špecialista) /1:12:45/
    Moderuje: Pavol Stano


Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Čo je to klíma a čo ju ovplyvňuje? Ako sa tieto zmeny prejavujú v našom každodennom živote? V krátkom videu sa dozviete, prečo je čas začať konať v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy.


Adaptácia na dopady zmeny klímy - bezodkladná úloha samospráv

Prečo by kľúčovým hráčom procesu adaptácie na dopady zmeny klímy mala byť miestna samospráva? Čo je to systémový prístup k adaptácii na zmenu klímy a z čoho pozostáva efektívna adaptačná stratégia? Viac sa dozviete v krátkom informačnom videu.
CONTACT

Carpathian Development Institute
Moyzesova 46, 04001 Kosice
tel.: +42155/7994920
e-mail: kri@kri.sk
web: www.kri.sk
DISCLAIMER

No part of this site may be distributed or copied for any direct or indirect commercial purpose or financial gain. All intellectual property rights in relation to this website are reserved and owned by Carpathian Development Institute, Kosice, Slovak Republic.