<< späť   Domov   >   Archív aktualít

Archív aktualít


____
Adaptácia na zmenu klímy v Spišskej Teplici
V obci Spišská Teplica budeme v rámci Programu obnovy dediny spracovávať lokálnu adaptačnú stratégiu na zmenu klímy.

____
Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov
Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému začleňovania globálnych hrozieb s významným lokálnym dosahom, do spoločného SK-UA cezhraničného plánovacieho procesu sa uskutočnila 25. apríla 2017 v Košiciach. Príspevky z konferencie a viac info nájdete tu.

____
Ako sú slovenské mestá pripravené na zmenu klímy?
Na túto tému diskutoval v rámci relácie Klub komunálnej politiky na vlnách Rádia Regina Andrej Šteiner. Záznam relácie je k dispozícii v archíve RTVS.

____
Seminár 22.2.2017 v Banskej Bystrici
priniesol dôležité informácie v téme zmena klímy na lokálnej úrovni >>viac info

____
Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy
Začíname realizovať nový projekt v konzorciu s partnermi z Českej republiky, Maďarska a Poľska. >>viac info

____
Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí

Prezentácie zo seminára k nahliadnutiu >>TU.____
Správne klimatické adaptačné opatrenia na správne miesto - príklady z miest Trnava a Miškolc
bola téma príspevku KRI na medzinárodnej konferencii Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení, ktorá sa uskutočnila 17.-18. októbra v Prahe.

____
KRI s prednáškou na Ekofeste
Náš spolupracovník Ladislav Hegyi vystúpil minulú sobotu na trnavskom Ekofeste s prednáškou "Zmena klímy a jej dôsledky, adaptácia na jej vplyvy premietnutá do tvorby pozitívnej vízie rozvoja územia".

____
Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK
Začali sme vypracovávať katalóg adaptačných opatrení  na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja. >>viac info

____
Seminár "Cezhraničná spolupráca ako príležitosť pre ďalší rozvoj II"
Na seminári pre volených predstaviteľov a odborných pracovníkov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorý organizovala CESCI-Carpathia, vystúpil A. Šteiner s prezentáciou "Ako pripraviť a realizovať úspešný projekt".

____
Vypracovali sme programy rozvoja obcí
Počas posledných týždňov sme vypracovali a doručili zadávateľom Programy rozvoja obcí Vyšný Kazimír, Dlhé Klčovo, Poša, Betlanovce a Spoločný Program rozvoja mikroregiónu Čremošná.

____
Globálne hrozby na lokálnej úrovni
Začiatkom januára sa uskutočnilo jedno z prvých pracovných stretnutí k projektu ZIP, ktorého cieľom bolo zadefinovať rámce realizácie začínajúceho projektu. >>viac info

____
KRI s príspevkom na konferencii Voda v Meste
V dňoch 3. - 4.11. sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Voda v meste, na ktorej vystúpil s príspevkom "Systematický prístup k adaptačným procesom v mestách - aké sú možnosti" aj zástupca KRI. >> viac info

____
Začal sa projekt ZIP!
Po dlhej prípravnej fáze sa oficiálne začal projekt ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia. >>viac info

____
ÁNO, dá sa to!
Dňa 21.10. vystúpi zástupca KRI na konferencii ÁNO, dá sa to!, organizovanou Nadáciou Ekopolis, s príspevkom "Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia". Viac info (napr. spôsob prihlásenia) nájdete tu.

____
Rozvojový dokument pre mikroregión Čremošná
Pre 13 obcí, ktoré sú súčasťou mikroregiónu Čremošná, sme začali zhotovovať Spoločný program rozvoja obcí. >>viac info

____
Programy rozvoja obcí vranovského regiónu
V súčasnosti spracovávame Programy rozvoja obcí (PRO) pre 6 obcí vo vranovskom regióne. >>viac info

____
KRI rozširuje svoju pôsobnosť aj na grécke ostrovy :-)

Kréta(Kréta, júl 2015)____
KRI v ďalšom príspevku správ RTVS
O rozdielnom dopade horúčav na mestské a vidiecke prostredie informoval v Správach RTVS dňa 21.6.2015 Andrej Šteiner, riaditeľ KRI, v rámci príspevku "Zelenými strechami proti otepľovaniu".

____
Program rozvoja mesta Košice schválený
Mestské zastupiteľstvo dňa 22.6. 2015 schválilo Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025. Odborným lídrom procesu spracovania rozvojového dokumentu bol Karpatský rozvojový inštitút. >>viac info

____
O mestskej adaptácii na zmenu klímy v RTVS
Andrej Šteiner, riaditeľ KRI, bol hosťom relácie Rozhlasu a televízie Slovenska Z prvej ruky k téme adaptácie na dopady zmeny klímy v mestskom prostredí. Záznam relácie si môžete vypočuť tu.

____
Program rozvoja mesta Rožňava
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo Program rozvoja mesta 2015-2020 (2022). Proces tvorby celého dokumentu metodicky viedol Karpatský rozvojový inštitút.____
Stretnutie priateľov COP21
V utorok 30.4. sa na pozvanie francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J.E. Didier Lopinota zúčastnil zástupca KRI stretnutia "priateľov COP21", ktorého cieľom bolo spojiť slovenských činiteľov v boji proti klimatickej zmene. >>viac info

____
Združenie odborníkov zaoberajúcich sa reakciou na zmenu klímy v urbánnom prostredí
Koncom februára sme v rámci projektu "Trnavská inšpirácia" založili interdisciplinárnu platformu odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji poznatkov a ich aplikácie  v oblasti vplyvov  zmeny klímy na kvalitu života a  rozvoj  miest. >>viac info

____
Stretnutie so zástupcami občanov v Kežmarku
Dňa 28.2.2015 sme sa stretli so zástupcami petičného výboru občanov, ktorý žiada realizáciu protipovodňovej ochrany Kežmarku. >>viac info

____
Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny

Dňa 26.2.2015 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia pri príležitosti ukončenia projektu LOC-CLIM-ACT. >>viac info


____
Adaptačná stratégia v Trnave schválená
Mestské zastupiteľstvo v Trnave dňa 17.2.2015 schválilo Stratégiu adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy, ktorú vypracovalo KRI v spolupráci s trnavským MsÚ v rámci projektu "Trnavská inšpirácia".

____
Rozhodovanie na miestnej úrovni v súvislosti s dopadmi globálnych problémov so zameraním na zmenu klímy
Dňa 28.1. sa v Košiciach uskutočnil rovnomenný seminár, ktorého cieľom bolo poskytnúť tým, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní na lokálnej úrovni aktuálne informácie v danej téme. Viac info v tlačovej správe.

____
Plánovanie rozvoja územia – východiská a praktický príklad
Séria prednášok na Prešovskej univerzite pokračovala druhou vyššie uvedenou témou. Prítomných bolo 24 poslucháčov.

____
MČ Košice-Západ realizuje adaptačné opatrenia
Obnova fontány na Luníku II je jedným z prvých zrealizovaných adaptačných opatrení voči vlnám horúčav, tak ako ich zadefinovala adaptačná stratégia, ktorú sme vypracovali v rámci projektu ClimCross Development.

____
Nové globálne zmeny a ich dopad na lokálny rozvoj

Vyššie uvedenou témou začal náš blok prednášok v rámci predmetu, ktorý vyučujeme na Katedre geografie a regionálneho rozvoja na Prešovskej univerzite.____
Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy
Koncom septembra sa uskutočnilo úvodné stretnutie k projektu, ktorého cieľom je identifikovať a analyzovať nové smerovania miestneho rozvoja založených na princípe "miestne zdroje pre miestne potreby". >> viac info

____
Stratégia udržateľného mestského rozvoja mesta Košice
Do konca roku 2014 budeme spracovávať Stratégiu udržateľného mestského rozvoja mesta Košice a jeho funkčného územia.

____
KRI s dvoma príspevkami na medzinárodnom kongrese ERSA 2014

"Spravovanie rozvoja regiónov - príklad Slovenska" a "Prepájanie rozvoja miest s adpatáciou na zmenu klímy" boli témy dvoch prednášok, na ktorých sa podieľal Karpatský rozvojový inšitút v rámci 54. kongresu Európskej asociácie regionalistiky v Petrohrade.

____
KRI ako jediné zo strednej a východnej európy na celosvetovom kongrese

Dvaja zástupcovia Karpatského rozvojového inštitútu boli jedinými účastníkmi zo strednej a východnej Európy na celosvetovom kongrese Resilient Cities 2014 (439 účastníkov z 55 štátov). V rámci trojdňového programu  sme vystúpili v piatok 30. mája v sekcii C2 s príspevkom na tému integrácie klimatologických poznatkov do celkového adaptačného procesu na dopady zmeny klímy.

____
Vzdelávanie v rámci projektu LOC-CLIM ACT
Dňa 11.6. bol v Kežmarku doručený vzdelávací modul č.1 na tému "Klimatická zmena a hodnotenie zraniteľnosti na jej dopady v meste Kežmarok".

____
KRI s témou adaptácia na zmenu klímy v Prahe
V dňoch 13.-14.5. sa zástupcovia KRI zúčastnili vedecko-politického fóra pre adaptáciu na zmenu klímy. Ich príspevky boli zamerané na konkrétny príklad a systematický prístup k adaptačnému procesu.

____
Mestská časť Košice-Západ je pripravená na adaptáciu proti dopadom vĺn horúčav

Koncom marca bola záverečnou konferenciou ukončená realizačnáa fáza projektu ClimCross Development. V spolupráci s MČ Košice-Západ a ďalšími odborníkmi sme vypracovali hlavný výstup projektu: Stratégiu adaptácie Mestskej časti Košice – Západ na rast častosti a intenzity horúčav. >> viac info____
Prezentácie z konferencie
Pripravenosť miest na zmenu klímy a extrémy počasia bola téma nižšie zmienenej konferencie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť prezentácie (6 MB), ktoré tam odzneli.

____
Pripravenosť miest na zmenu klímy a extrémy počasia

Dňa 26.3. 2014 organizaje KRI a MČ Košice - Západ konferenciu, ktorej cieľom je motivovať k systémovým aktivitám zmierňujúcim dopady zmeny klímy v mestskom prostredí. Pozvánku vrátane programu a spôsobu prihlásenia sa nájdete tu:

____
Začíname s aktualizáciou PHSR mesta Košice

Začiatkom roka začíname pracovať na aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na obdobie do konca roku 2020. >>viac info

____
Kežmarok má nové PHSR na roky 2014-2020

Začiatkom decembra sme ukončili práce na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok na roky 2014-2020. KRI odborne facilitoval proces jeho tvorby. Dokument bol schválený 12.12.2013 na zasadnutí mestského zastupiteľstva.____
Ako systematicky uchopiť adaptáciu sa na vlny horúčav – inšpirácia MČ Košice – Západ
Spoločná tlačová správa KRI a MČ Košice-Západ pri príležitosti konania sa vzdelávacieho semináru v rámci projektu ClimCross Development.

____
Pravidelné stretnutie partnerov projektu LOC-CLIM-ACT

V dňoch 15.-16. augusta sa v priestoroch KRI uskutočnilo pravidelné stretnutie partnerov v rámci projektu LOC-CLIM-ACT.____
Jedno mesto, rovnaký čas, rozdielna teplota
Začiatkom augusta sme realizovali v spolupráci s MČ Košice-Západ a mestom Trnava meracie jazdy, ktorých cieľom bolo zaznamenať rozdiely teplôt vzduchu v rovnakom čase na miestach s rozličným povrchom, výskytom zelene, resp. modrých plôch a pod. Výsledky, ktoré sa momentálne spracovávajú, budú použité pri zostavení hodnotenia zraniteľnosti  na vlny horúčav v predmetných samosprávach.

____
Aká je úloha MVO v adaptačnom procese na dopady ZK?
KRI v danej téme doručil 3 dňový tréning pre 40 zástupcov srbských a bulharských mimovládiek. Aktivita sa uskutočnila v srbskom meste Knjaževac v rámci projektu "CLICK" – Climate Change Kick-off.

____
MOSA sa etabluje v Trnave
Miestna odborná skupina pre adaptáciu "MOSA" sa zišla 26. júna na svojom prvom stretnutí. Jej cieľom bude vypracovanie Adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy v meste Trnava.

____
KRI s príspevkom na Ekofeste

Na tému "Adaptácia na dopady zmeny klímy na miestnej úrovni" sme diskutovali v Trnave s účastníkmi 6. ročníka benefičného environmentálneho open-air festivalu Ekofest.____
Je počet VÚC najdôležitejšou otázkou reformy územnosprávneho usporiadania SR?

O avizovanej "reforme reformy verejnej správy" diskutovali, v relácii Slovenského rozhlasu K veci, Viktor Nižnanský, bývalý splnomocnenec vlády pre reformu VS, a Andrej Šteiner, jeden z hlavných autorov publikácie KRI Dobré spravovanie rozvoja regiónov - výzva pre Slovensko.____
V Trnave začína proces prípravy adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy

 

Dňa 25.4.2013 sa uskutočnil v Trnave motivačný seminár „Spoločným úsilím proti dopadom zmeny klímy v Trnave", ktorým sa odštartovala realizácia spoločného projektu KRI a Mesta Trnava. Súčasne bola podpísaná aj zmluva o partnerskej spolupráci. >>viac info____
Levoča 2020
Dňa 3.4.2013 sa uskutočnilo strategické stretnutie a prvá odborná diskusia s názvom "Levoča 2020: príležitosti – problémy – porozumenie – politika – progres v rozvoji mesta" v rámci procesu aktualizácie PHSR mesta Levoča, ktorý bude KRI odborne viesť.

____
Popis dopadov zmeny klímy na územie pilotných regiónov v rámci projektu LOC-CLIM-ACT je známy
Diskusia k vyššie uvedenému materiálu a dalším projektovým aktivitám bola predmetom tretieho stretnutia partnerov v rámci projektu LOC-CLIM-ACT, ktoré sa ukutočnilo v Užhorde na Ukrajine 20.-21.3.2013.

____
KRI úspešné v programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce!
KRI, v spolupráci s Mestom Trnava, bol úspešný v rámci Blokového grantu pre MVO v enviromentálnej oblasti s projektom "Mestá odolné na dopady zmeny klímy - trnavská inšpirácia". V danej oblasti spolu súťažilo celkovo 23 projektov, 5 bolo odmenených. >>viac info

____
Úvodné stretnutie k projektu "ClimCross Development"
Dňa 31.1.2013 sa uskutočnil v Košiciach Kick-off meeting  partnerov projektu "Partnerstvo pre znižovanie dopadov zmeny klímy na rozvoj".

____
Stretnutie partnerov v rámci projektu LOC-CLIM-ACT
Dňa 5.12.2012 sa uskutočnilo v Miškolci druhé pracovné stretnutie partnerov v projekte LOC-CLIM-ACT, ktorého cieľom bol monitoring a evaluácia doposiaľ zrealizovaných aktivít.

____
Ako sa vysporiadavajú s adaptáciou na zmenu klímy vo Veľkej Británii?

Aj touto otázkou sa zaoberala naša študijná cesta do Londýna, ktorá sa uskutočnila 5.-9. novembra 2012. Navštívili sme šesť odborných inštitúcií, od ktorých sme získavali nové poznatky, vymieňali si skúsenosti a diskutovali možnosti ďalšej spolupráce. Študijná cesta sa uskutočnila vďaka podpore Britského veľvyslanectva v Bratislave.

____
Stratégia rozvoja rurálneho turizmu v regióne Timok

V rámci projektu BE Large bola vypracovaná Stratégia rozvoja rurálneho turizmu v regióne Timok. Pre jej stiahnutie kliknite na obrázok.

____
Cezhraničné aktivity reagujúce na lokálne dopady zmeny klímy
Videozáznam tlačovej besedy z úvodného stretnutia k projektu LOC-CLIM-ACT si možete pozrieť tu. Ak si chcete prečítať tlačovú správu, kliknite sem.

____
Začína projekt LOC-CLIM-ACT
Dňa 21.septembra sa uskutoční v Košiciach úvodné stretnututie v rámci projektu "LOC-CLIM-ACT: Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny". Informáciu o udalosti môžete nájsť aj na webstránke programu HUSKROUA.

____
Inak o komunálnej politike a rozvoji – vybrané výzvy
Pozvánka na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27.9.2012 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

____
Klimatická zmena - výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku
Tlačová správa Karpatského rozvojového inštitútu k vydaniu príručky pre samosprávy.

____
Robia mestá dostatočné kroky na zmiernenie dopadov vĺn horúčav?
Odpoveďou na danú otázku sa zaoberá náš najnovší blog.

____
Akým smerom sa má uberať rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok

KRI a RARIS usporiadali  v rámci projektu Be Large workshop na vyššie uvedenú tému. Cieľom workshopu bolo identifikovať najperspektívnejšie oblasti, výzvy v danej oblasti a prísť s návrhom ako ich zapracovať do pripravovného rozvojového dokument. >> viac info____
Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj
Karpatský rozvojový inšitút, Mestská časť Košice-Západ, Mesto Miškolc and maďarská NGO Zöld Akció začnú v najbližšej dobe realizovať vyššie uvedený projekt, ktorý bol podporený v rámci programu cezhraničnej spolupráce HUSK.

____
Územno-správne členenie SR - prínos či bariéra miestneho rozvoja?

24. apríla sa bude danou problematikou zaoberať 2. tematický workshop v rámci projektu Inakom. >>viac info____
Na Slovensku štartuje proces začleňovania dopadov zmeny klímy do lokálneho rozvoja

Tlačovú správu KRI, vydanú pri príležitosti konferencie  "Klimatická zmena a lokálny rozvoj - výzva pre samosprávy", ktorú sme usporiadali včera v Bratislave, si môžete prečítať tu.____
V SNV sa pripravuje adaptačná stratégia na dopady zmeny klímy

KRI ako odborný líder procesu jej vypracovania v spolupráci s externými expertmi predstavil na odbornom seminári návrh stratégie, ktorý bol zároveň aj predmetom diskusie.  >>viac info____
Aj takto sa dá vyučovať komunálna politika

V rámci projektu INAKOM sa uskutočnil druhý workshop zameraný na interaktívnu formu vyučovania. Študenti si ju mohli vyskúšať na téme Good Governance. >> viac info____
KRI úspešné v švajčiarskom mechanizme

Odmenenému projektu "Cesta...", ktorý sme do Švajčiarskeho mechanizmu pripravili pre Slovenský červený kríž - územný spolok Košice, už nič nebráni v realizácii. >> viac info____
"INAKOM - Inak o komunálnom rozvoji" - projekt schválený!
Nadácia Tatrabanky podporila zmienený projekt, ktorý  pripravila Fakulta verejnej správy UPJŠ v spolupráci s KRI. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2012. >>viac info

____
Boli sme zaradení do databázy expertov SlovakAid

Kontaktny na expertov KRI, ktorí majú skúsenosť s medzinárodnou rozvojovou spoluprácou na Balkáne (špecializácia Srbsko), môžete nájsť už aj v databáze Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.____
Britská ambasáda podporila naše aktivity

Návšteva britského experta Jeffa Wilsona na Slovensku a študijná cesta slovenských odborníkov do Veľkej Británie prispejú k výmene poznatkov a skúseností v problematike zmeny klímy. Najmä tieto aktivity KRI sa v rámci projektu Uvedomelé samosprávy reagujú na KZ rozhodlo podporiť Britské veľvyslanectvo v Bratislave.  >> viac info____
Študenti Prešovskej univerzity získali cenné poznatky
KRI pripravil a bol zodpovedný za doručenie predmetu "Regionálny rozvoj a spravovanie – aplikácia v praxi" v zimnom semestri šk. roku 2011/12 pre študentov 5. ročníka PU, odbor Geografia v regionálnom rozvoji. >>viac info____
Skúsenosti vybraných krajín EÚ s rurálnym turizmom
V dňoch 22.-24. 11. 2011 sa v rámci projektu Be Large uskutočnili v srbských mestách regiónu Timok - Kladovo, Bor a Knjazevac,  tri jednodňové semináre na uvedenú tému. >>viac info

____
Zvýšiť pripravenosť na dopady klimatických zmien na Slovensku, Maďarsku a Ukrajine
je hlavným cieľom nášho čerstvo schváleného projektu medzinárodného významu, ktorý bude pod manažérskym a odborným vedením Karpatského rozvojového inštitútu realizovaný  vo vybraných oblastiach zmienených štátov.

____
Energetická bezpečnosť a Klimatické zmeny
Príspevky a diskusia na túto tému zazneli na odbornom seminári v Košiciach. Karpatský rozvojový inštitút sa aktívne podieľal na facilitácii tohto seminára ako aj  poskytol príspevok „Zmena klímy a rozvoj miest a regiónov“. Viac info nájdete tu.

____
Ako začleniť dopady klimatických zmien do plánovania rozvoja miest a území
bola téma expertného worshopu, ktorý zorganizovali Karpatský rozvojový inštitút  v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej Univerzity Košice a Fakultou verejnej správy UPJŠ Košice. Viac informácií o jeho priebehu nájdete tu.

____
Schválený nový projekt v oblasti rozvoja rurálneho turizmu
Projekt "Približovanie sa EU štandardom cez rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok", ktorý podal KRI v spolupráci s RARISOm, bol schválený donorom - Central Europe Initiative. >>viac info tu.


____
Rozvojová stratégia mesta Spišská Nová Ves schválená!
Dňa 16.6.2011 poslanci mestského zastupiteľstva schválili Profil mesta a Rozvojový plán mesta na roky 2011 – 2020. Viac info tu.

____
KRI na Resilient cities 2011
KRI sa ako jediný zástupca zo Slovenska zúčastnil s odbornou prezentáciou na Druhom svetom kongrese o adaptácii miest na klimatickú zmenu v Bonne.

____
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ STRATÉGIA REGIÓNU TIMOK SCHVÁLENÁ
Valné zhromaždenie RARISU schválilo Regionálnu rozvojovú stratégiu regiónu Timok, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu LOVE.

____
Odborný seminár
V rámci projektu "Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy" sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil seminár na tému "Možnosti zmierňovania negatívnych dopadov zmeny klímy". >>viac info

____
Raňajky s novinármi
Podujatie pre novinárov, na ktorom hlavný hosť Mgr. J. Pecho prezentoval poznatky o dopadoch zmeny klímy na Slovensko a KRI informoval o úlohe, opatreniach a aktivitách na úrovni samospráv. >>viac info

____
BALANSOVANIE MEDZI ROZVOJOVÝMI KONCEPTMI A VÝZVAMI V KARPATSKOM REGIÓNE
Odborný príspevok, ktorý na túto temu predniesol RNDr. Andrej Šteiner, PhD. v rámci Carpathian Expo na pôde európskeho parlamentu v Bruseli 30. marca 2011, si môžete stiahnuť (v anglickom jazyku) >>TU.


____
Vzdelávanie manažmentu ZŠ
V dňoch 22.-23.2.2011 doručil KRI vzdelávací program pre manažérov základných škôl v meste Spišská Nová Ves.


____
Budovanie kompetencií v oblasti rozvoja
V dňoch 10.-11.2.2011 sa v Košiciach uskutočnilo otestovanie programu budovania kompetencií vo forme "training of trainers" pre odbornú skupinu pre rozvoj regiónu Timok.

____
Memorandum o porozumení
Dňa 8.12.2010 uzavrel Karpatský rozvojový inštitút Memorandum o porozumení s Formula Europa Institute, Brussels, ktorého cieľom je spolupráca najmä v oblasti zlepšovania rozvojových procesov a zvyšovania odborných kapacít policymakerov a rozhodovačov na rôznych úrovniach EÚ so špeciálnym zameraním na Juhovýchodnú Európu.

____
Memorandum o spolupráci
Dňa 22.11.2010 uzavrel Karpatský rozvojový inštitút a Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Memorandum o spolupráci. >>viac info

Kontakt
Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
Moyzesova 46, 040 01 Košice
tel.: 055/ 7994920
e-mail: kri@kri.sk 
web: www.kri.sk
Upozornenie
Neoprávnené používanie textov, dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.